“ Rahmat Ullah Bhatti ”, (2023) PJDOL, 3(2). doi: 10.30971/pjdol.v3i2.380.